Privacy statement en aansprakelijkheid

Algemene informatie

De Stichting Energietransitie Bergen op Zoom (STEB) is opgericht om de energietransitie binnen de gemeente Bergen op Zoom vorm te geven.

Aanvaarding

Op de inhoud en het gebruik van de website van STEB zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het gebruik van deze website houdt aanvaarding van deze voorwaarden in. Voorts behoudt STEB zich het recht voor deze website en deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen. Check daarom regelmatig deze pagina op updates. De laatste versie van ons privacy statement is bijgewerkt op 24 mei 2018.

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie op de website van STEB is informatie van algemene aard en houdt geen (individueel) advies in. De informatie op de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. STEB garandeert echter niet dat deze informatie volledig, juist, bijgewerkt en vrij van schrijffouten is. Er kunnen dan ook geen rechten aan de informatie worden ontleend.

STEB is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, die direct en/of indirect ontstaan door het gebruik van deze website, zoals schade veroorzaakt door mogelijke schrijffouten, onjuistheid, onvolledigheid, (tijdelijke) onbereikbaarheid of gedateerdheid van informatie op de website, door virussen of het niet correct functioneren van deze website. Het gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor risico van de gebruiker.

STEB is je graag van dienst om jou in een vrijblijvend gesprek, telefonisch of via e-mail van specifieke informatie te voorzien. In deze situaties beschikken wij echter niet over het volledige dossier en kunnen wij omwille van de efficiëntie niet instaan voor de volledige juistheid van enige informatie. Ook voor (vrijblijvende) adviezen, in welke vorm dan ook, wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. De informatie is enkel ter kennisname.

Verwijzingen

Op de website van STEB kunnen verwijzingen naar andere websites en informatiebronnen zijn opgenomen. Verwijzingen naar websites en andere bronnen die niet door STEB worden onderhouden, zijn louter ter informatie opgenomen. STEB is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van informatie van derden en de websites waarnaar verwezen wordt.

Overeenkomsten

De informatie op de website van STEB is vrijblijvend en is niet bedoeld als concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

E-mail

STEB en de hieraan verbonden coöperaties hebben elk hun eigen nieuwsbrieven. Wanneer jij toestemming hebt gegeven voor het verzenden van een nieuwsbrief, dan wordt deze toegezonden. Je kunt jouw toestemming altijd intrekken door jezelf af te melden voor de betreffende nieuwsbrief in de afmeldlink.

Privacy statement (AVG)

Wij verwerken jouw gegevens hoofdzakelijk wanneer je jouw gegevens via deze website invult en verstuurt. STEB waarborgt en respecteert uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit privacy statement geeft een overzicht van alle doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website en hoe je invloed kunt uitoefenen op jouw rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens. Zijn er vragen over de werking van onze systemen of onze werkwijze in relatie tot jouw persoonsgegevens? Stuur dan een e-mail naar info@ste-boz.nl.

Het verwerken van persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Om contact op te kunnen nemen voor het beantwoorden van vragen of om informatie te verstrekken over de te leveren diensten / producten. Dit doen wij uitsluitend op verzoek van jouzelf als zijnde de aanvrager.

– Wanneer er een overeenkomst ontstaat, hebben wij jouw gegevens nodig om administratieve taken uit te kunnen voeren, zoals het verzenden van facturen of zaken die vereist zijn door de Nederlandse Belastingdienst.

Het bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren jouw gegevens zolang jij verbonden bent aan de STEB en deze gegevens nodig zijn voor een goede dienstverlening en informatievoorziening.

Gegevens zijn bijvoorbeeld nodig om te kunnen factureren en contact met jou op te kunnen opnemen, mocht dat nodig zijn. Na het beëindigen van een overeenkomst worden jouw gegevens bewaard zolang dit nodig is conform de Belastingwet.

Recht om vergeten te worden

Je hebt vanuit de Wet AVG het recht om ‘vergeten te worden’. Je kunt ons verzoeken jouw gegevens volledig te verwijderen. Indien je dit doet zal dit wel tot gevolg hebben dat wij geen producten en diensten meer aan je kunnen leveren gezien sommige gegevens benodigd zijn voor een goede afhandeling / facturering van onze diensten/producten. Gegevens die wettelijk bewaard moeten blijven inzake de Belastingwet mogen wij conform de wet niet verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uitsluitend noodzakelijke informatie aan derden wanneer wij dit wettelijk verplicht zijn. Aan deze website is Google Analytics gekoppeld. Deze analytische cookies kunnen geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze site wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Eventuele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruikersgemak. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt jezelf afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jouzelf is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Wij nemen daarna zo snel mogelijk contact met je op.

Wij nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De volgende gegevens kunnen eventueel worden verwerkt.

– Voor- en achternaam;

– Adresgegevens;

– Telefoonnummer;

– E-mailadres;

– Overige persoonsgegevens die jij actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;

– Locatiegegevens;

– Gegevens over jouw activiteiten op deze website.

De gegevens verstrekken wij voor de volgende doeleinden:

– Het afhandelen van jouw betaling;

– Het verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

– Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

– Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@ste-boz.nl.

 

 

Contact:

Stichting Energietransitie Bergen op Zoom
Blokstallen 2b
4611 WB  BERGEN OP ZOOM

info@ste-boz.nl

KVK 70739269
IBAN: NL90 TRIO 0338 8478 39

 

  

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie en ontvang tips voor energiebesparing.